Friday, April 18, 2014

Shaanxi (Shensi): A Yellow River Fever At Han Dynasty
I know Liping Suo and city of Baoji,
I also know Li Zhang and the province of  Shaanxi,
Chairman Mao and the long March indeed upgrade Shaanxi,
Blood and Chinese civil war have occurred at Shaanxi and its counterpart region
such as Yulin, Yan'an, Tongchuan, Baoji, Xianyang, Xi'an, Hangzhong, Ankang...

The Yellow river is the second largest river in China,
Following the Long River or the Yangtze River,
and Xiangtan, Kaihui Yang,  Anqin Mao, Anying Mao, Xinyu Mao, Min Li
are framed upon Loess Plateau and North China Plain.

The bases for the Han Dynasty, Song Dynasty, Tang Dynasty, Liao Dynasty, and Yuan Dynasty,
Under the name of Sanmenxia, Shaanxi is famous for North Silk Road,
which bridges the gap between China and North America in trades and goods.

Take a look at Wushao Lin Pass, Wuwei, Kashgar, Parthia, Shaanxi Yaotong  earth shelter,
plus Jiangsu, Jiangxi Soviet, Yan'an Revoluntionary base, we do hang these  people up to
highlight wisdom of Shaanxi, Jiangsu, Jiangxi, Washington D. C.,  and China:

Jinping Xi, Jintao Hu, Zemin Jiang, Xiaoping Deng, Zetung Mao, Peng Li, Enlai Zhou,
Hongxian Liang, Robert Church, Morton Schapiro, Barack Obama, Michele Obama,
Hillary Clinton, Laura Bush, Barbara Bush, Mimi Schapiro, Yongqin Liu, Haiqin Hu,
Mingze Xi, Kimberly Henry, Mary Fallin, Dong Jun, Shangguan Jiqing, Jie Cui, Chun Ni,
Xibin Song, Xilai Bo, Zhenggao Chen, Min Wang, Rulin Wang, Bayanolu, zhangting Yuan,
Liyuan Peng, Ming Cai, Sanyuan Wang, Jian Cao, Weiping Liu, Tianxin Zhang, Lenrong Li,
Brad Henry, Jiheng Li, Guangrong Qin, Qin Qi, Hongjian Gao, Jiahong Wu, Dawei Teng,
Yan Gao, Xiaojun Huang. Qingbao Huang, Yu Yuan, Peter Constantin, Lanfeng Yu....


Google.com

1 comment:

Janet Buffet Robert Levatich said...

lots of cities and people, they are all profound.